ติดต่อผู้ดูแลระบบ
1. ประสานงานการจองห้องประชุมและการใช้งานระบบ : ติดต่อ คุณเกศิณี พรหมชาติ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ โทร.73823 หรือ 73843
2. ประสานงานด้านเทคนิค : ติดต่อ คุณดนัยณัฐ ซังเรือง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โทร. 73467